Kalenteri

21. 6.

maanantai

22. 6.

tiistai

23. 6.

keskiviikko

24. 6.

torstai

25. 6.

perjantai

26. 6.

lauantai

27. 6.

sunnuntai

28. 6.

maanantai

29. 6.

tiistai

30. 6.

keskiviikko

1. 7.

torstai

2. 7.

perjantai

3. 7.

lauantai

4. 7.

sunnuntai

5. 7.

maanantai

6. 7.

tiistai

7. 7.

keskiviikko

8. 7.

torstai

9. 7.

perjantai

10. 7.

lauantai

11. 7.

sunnuntai

12. 7.

maanantai

13. 7.

tiistai

14. 7.

keskiviikko

15. 7.

torstai

16. 7.

perjantai

17. 7.

lauantai

18. 7.

sunnuntai

19. 7.

maanantai

20. 7.

tiistai

21. 7.

keskiviikko

22. 7.

torstai

23. 7.

perjantai

24. 7.

lauantai

25. 7.

sunnuntai

26. 7.

maanantai

27. 7.

tiistai

28. 7.

keskiviikko

29. 7.

torstai

30. 7.

perjantai

31. 7.

lauantai

1. 8.

sunnuntai

Alvar Aalto -säätiön rakennusperintöyksikön tehtävänä on edesauttaa Alvar Aallon rakennusten säilymistä.

Rakennussuojelu

Alvar Aalto -museon rakennusperintöyksikkö seuraa Alvar Aallon rakennusten suojelutilannetta ja osallistuu asiantuntijaorganisaationa viranomaisten ohella suojeltujen rakennusten vaalimiseen.

Suomen lainsäädäntö tarjoaa muutamia tapoja rakennusten suojelun toteuttamiseen. Ensisijainen suojelun väline on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva asemakaavallinen suojelu. Rakennussuojelulailla suojellaan kohteita kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämisen nimissä. Usein nämä kohteet sijaitsevat kaavoitettujen alueiden ulkopuolella.

Rakennussuojelulakia täydentää asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (asetus 480/85), jonka avulla voidaan suojella valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.

Kirkkolailla (1054/93) suojellaan evankelis-luterilaisen kirkkokunnan rakennuksia. Laki suojelee automaattisesti ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot, mutta sitä nuoremmat voidaan määrätä suojelluiksi tuomiokapitulin, seurakunnan tai Museoviraston aloitteesta.

Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia on suojeltu kaikilla edellä luetelluilla tavoilla.

Rakennusperintöyksikön keskeisimpiä tehtäviä on antaa asiantuntija-apua suojelukaavojen valmistelussa sekä rakennussuojelulailla suojeltavien kohteiden suojeluluokitusten ja -määräysten valmistelussa. Tässä tehtävässä toimitaan yhteistyössä kaavoittajien, museoviranomaisten ja muiden suojelua valmistelevien viranomaisten kanssa.

Alvar Aalto -säätiön rakennusperintöyksikkö seuraa Aallon suunnittelemien rakennusten suojelutilannetta ja ylläpitää niistä valtakunnallista suojelutilanneluetteloa. Mikäli Aallon rakennusten suojelutilanteessa tapahtuu muutoksia, niistä pyydetään informoimaan rakennusperintöyksikköä.

Alvar Aallon kotitalo. Kuva: Maija Holma / Alvar Aalto -museo.

Korjaushankkeet

Rakennusperintöosasto tarjoaa asiantuntija-apua Aallon rakennusten korjaushankkeissa ja niiden ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyössä omistajien ja suunnittelijoiden kanssa pyritään löytämään parhaat suunnitteluratkaisut, korjaustavat ja materiaalit Aallon alkuperäistä arkkitehtuuria ja tavoitteita kunnioittaen.

Alvar Aallon arkkitehtuuri kattaa rakennuksia seitsemältä vuosikymmeneltä mukaan lukien postuumisti toteutuneet kohteet. Modernin arkkitehtuurin restaurointi on uutta kaikkialla maailmassa. Onnistuneessa korjauksessa tärkeitä ovat yhtälailla yleispiirteiset ratkaisut kuin detaljit.

Alvar Aalto -museon kattava piirustusarkisto, valokuva-arkisto sekä asiakirja-arkiston rakennusdokumentit antavat hyvän pohjan ohjata, neuvoa ja opastaa korjaajia sekä restauroinnin ja korjausten suunnittelijoita. Käytännössä rakennusperintöosaston arkkitehti voi osallistua asiantuntijana suunnittelu- ja työmaakokouksiin sekä katselmuksiin paikan päällä, ja keskustella puhelimitse tai sähköpostitse. Rakennusperintöosasto tekee toimeksiannosta myös tarkempia tai laajempia selvitystöitä korjaushankkeita varten.

Hankkeissa tehdään usein yhteistyötä esimerkiksi rakennusvalvonta- tai museoviranomaisten kanssa. Alvar Aalto -säätiö antaa pyydettäessä lausunnon Aallon suunnittelemaan rakennukseen liittyvästä hankkeesta. Lausunnot valmistelee rakennusperintöosasto.

Rakennusperintöosasto tallentaa tietoa ja dokumentaatiomateriaalia kaikista Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten restaurointi- ja korjaustöistä sekä näiden töiden suunnittelusta. Aallon rakennusten korjauksiin osallistuneilta arkkitehdeilta ja suunnittelijoilta otetaan mielellään vastaan yhteystietoja ja materiaalia, täydentämään rakennusperintöosaston restaurointiarkistoa.

Muuratsalon koetalo. Kuva:Janina Kastikainen / Alvar Aalto -museo.

Dokumentointi

Rakennusperintöosasto tuottaa rakennushistoriaselvityksiä, rakennusinventointeja ja arkkitehtonisten suojeluarvojen selvityksiä sekä rakennusten säilymistä edistäviä tutkimuksia ja dokumentointeja Alvar Aallon kohteista.

Lisäksi arkistoidaan Aalto –kohteisiin liittyviä, muiden tuottamia selvitys- ja tutkimustöitä.

Rakennusperintöosaston dokumenttivalokuvakokoelma karttuu korjauskohteiden seurannan sekä selvitysten ja inventointien myötä.

Rakennusperintöosastolla on käytössään Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co:n aikaista rakennusmateriaalikokoelmaa. Siihen kuuluu mm. puu-, kangas, marmori-, tiili-, klinkkeri- ja laattanäytteitä ja materiaalinäytekansioita. Kokoelmaa kartutetaan nykyisin keräämällä Aallon rakennusten restaurointityömailta materiaalia ja alkuperäisiä rakennusosia.

Alvar Aallon ateljee. Kuva: Maija Holma / Alvar Aalto -museo

Tiedustelut

Jonas Malmberg | puh. 040 567 5600 | jonas.malmberg@alvaraalto.fi