Siirry pääsisältöön

Kalenteri

ALVAR AALTO MITALIN SÄÄNNÖT SEKÄ JURYN OHJEET, 2011

1 §
Akateemikko Alvar Aallon nimeä kantava ja hänen suunnittelemansa mitali on perustettu vuonna 1967 kunnioittamaan luovaa arkkitehtonista työtä. Mitali voidaan antaa elossa oleville henkilöille, jotka ovat erittäin merkittävällä tavalla ansioituneet luovan arkkitehtuurin alalla. Mahdollisuuksien mukaan mitali pyritään jakamaan Alvar Aallon syntymäpäivänä tai sellaisena muuna merkkipäivänä, jonka yhteydessä järjestettävien juhlallisuuksien aikana mitalin luovuttaminen kyllin arvokkaalla tavalla on mahdollista.

2 §
Alvar Aalto -mitalin jakamisesta vastaa viisi taustayhteisöä

  1. Alvar Aalto Säätiö / Alvar Aalto Stiftelsen,
  2. Suomen Arkkitehtiliitto / Finlands Arkitektförbund r.y.,
  3. Helsingin kaupunki / Helsingfors stad,
  4. Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö / Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och -informationscentrum sekä
  5. Rakennustaiteen seura / Samfundet för byggnadskonst.

3 §
Mitali jaetaan joka kolmas vuosi ja tästä käytännöstä voidaan poiketa vain mitalin jaosta vastaavien viiden taustayhteisön yhteisellä päätöksellä.

4 §
Taustayhteisöt:

1)     Nimittävät kullekin kolmivuotiskaudelle viisijäsenisen mitalitoimikunnan, johon kukin taustayhteisö valitsee jäseneksi toimivan johtonsa edustajan ja tälle varajäsenen. Mitalitoimikunnan kokoukset kutsuu koolle Alvar Aalto Säätiö

2)     Vastaavat hankkeen taloudesta, maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitamisesta, tiedotuksesta, palkinnonjaosta sekä siihen liittyvien luentojen ja muiden julkisten tilaisuuksien käytännön järjestelyistä kunkin kolmivuotiskauden alussa solmitun keskinäisen sopimuksen mukaan.

5 §
Mitalitoimikunta:

1)     Mitalitoimikunnan toimikausi alkaa edellisen mitalin jaosta ja päättyy seuraavaan jakoon.

2)     Vastaa oman kolmivuotiskautensa aikana, yhdessä taustayhteisöjen kanssa, mitalin jakoon liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä talouden seurannasta.

3)     Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä nimeää hankkeelle sihteerin.

4)     Laatii oman kolmivuotiskautensa toiminta- ja taloussuunnitelman ja hyväksyttää sen taustayhteisöillä

5)     Kutsuu kuusi jäsentä juryyn, joka valitsee mitalin saajan.

  • mitalitoimikunnan ja juryn jäsenet eivät saa olla samoja henkilöitä
  • juryn jäsenten tulee edustaa laajasti alansa kansainvälistä asiantuntemusta.
  • vähintään yhden juryn jäsenen tulee olla ulkomaalainen, josta mitalitoimikunta yhdessä päättää

6)     Mikäli jostain juryn jäsenestä ei päästä yksimielisyyteen ja syntyy äänestystilanne, on kullakin mitalitoimikunnan jäsenellä yksi ääni ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7)     Valitsee juryn puheenjohtajan.

  • mitalitoimikunnan sihteeri toimii myös juryn sihteerinä

8)    Kutsuu koolle juryn järjestäytymiskokouksen, mutta ei tämän jälkeen saa osallistua juryn työskentelyyn.

9)  Kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai jonkin 2 §:ssä mainitun taustayhteisön kirjallisesta kutsusta, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa toimikautensa aikana.

 

6 §
Jury

1)    Valitsee mitalin saajan (saajat).

2)    Työskentely alkaa mitalitoimikunnan koolle kutsumasta järjestäytymiskokouksesta

3)    On mitalin saajaa koskevaa asiaa käsiteltäessä päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on kokouksessa edustettuina.

4)    Muita asioita käsiteltäessä on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä on kokouksessa edustettuina.

5)    Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6)    Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Mitalin saajaa koskeva päätös perusteluineen merkitään lisäksi sitä varten olevaan mitalikirjaan, johon myös saaja merkitsee nimensä. Mitalikirja ja kokousten pöytäkirjat, samoin kuin muukin kokousmateriaali säilytetään Alvar Aalto Säätiön/Museon hallussa.

7 §
Näiden sääntöjen muuttaminen on mahdollista mitalitoimikunnan esityksestä kaikkien taustayhteisöjen yksimielisellä päätöksellä.

Alvar Aalto Säätiö / Alvar Aalto Stiftelsen

Suomen Arkkitehtiliitto / Finlands Arkitektförbund r.y.

Helsingin kaupunki / Helsingfors stad

Suomen rakennustaiteen museosäätiö / Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum

Rakennustaiteen seura / Samfundet för byggnadskonst